31 Ekim 2014 18:55 Anasayfam Yap Favorilerime Ekle İletişim Künye Ziyaretçi Defteri Sitene Ekle
ADIYAMAN - BATMAN - BİNGÖL - BİTLİS - DİYARBAKIR - ELAZIĞ - HAKKARİ - MARDİN - SİİRT - ŞANLIURFA - ŞIRNAK - TUNCELİ -
19/04/2012 Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan - ..::Diyarbakır Olay::..
ANASAYFAYA DÖN
18 Nisan 2012 Çarşamba Saat 19:30
19/04/2012 Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan

                                                                     MUHTELİF BİST MALZEMESİ

MUHTELİF BİTS MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İhale Kayıt Numarası                                      : 2012/45189

1-İdarenin
a)   Adresi                                 : ALİPINAR MAHALLESİ MARDİN YOLU 21050 BAĞLAR DİYARBAKIR
b)   Telefon ve faks numarası : 04122340444/5408 - 04122360358
c)   Elektronik Posta Adresi     : 2HVKVIHKOM@HVKK.TSK.TR
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a)   Niteliği, türü ve miktarı       : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta
                                                    (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde
                                                    bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)   Teslim yeri                           : 8'inci Ana Jet Üs İkmal Komutanlığı/DİYARBAKIR                                                                 
c)   Teslim tarihi                         : Malın teslim süresi 30 (Otuz) takvim günüdür. Süresi içinde 8'inci Ana Jet Üs
                                                     İkmal Komutanlığı depolarına defaten (DİYARBAKIR) teslim edilecektir
3- İhalenin
a)   Yapılacağı yer                     : 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı / DİYARBAKIR
b)   Tarihi ve saati                      : 02.05.2012 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.   Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.   Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Saymanlık/Muhasebe Müdürlüklerine yatırılarak 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı DİYARBAKIR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı / DİYARBAKIR adresine

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yap
ılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan
toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

                                                                      D-671

                                                             (www.bik.gov.tr)

DİĞER İLANLAR
SON DAKiKA
YAZARLAR     ÇOK OKUNANLAR
İzzettin İÇİN
Mehmet KARABAŞ
Sebgetullah SEYDAOĞLU
Ergün GÜÇLÜ
Recep ACAY
ÇOK OKUNAN HABERLER

milhaber mil
Reklam - İletişim - İnsan Kaynakları - Yayın İlkeleri - MOBİL
Tüm Hakları Saklıdır © 2004-2011 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.