ERGANİ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK  TAŞINMAZ

SIRA NOİLİİLÇESİMAHALLESİADAPARSELYÜZÖLÇÜM (m2)İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK YÜZÖLÇÜMHAZİNE HİSSESİVASFIİRTİFAK HAKKI TESİS AMACIİMAR DURUMUTAHMİNİ BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ1DiyarbakırErganiCaferan120123.718,5323.718,53TamHam Toprakİmar planları ile getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak konut, enerji ve konaklama amaçlı turizm hariç olmak özere Eğitim , Sağlık, Spor, Sanayi, Organik Tarım , Organize Hayvancılık, Sosyal, Kültürel vb. tesisleri yapılmak amacıyla 30 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesisiİmarsız72,000.0021,600.0012.02.202410:001- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazın tamamı üzerinde İmar planları ile getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak konut ve enerji, konaklama amaçlı turizm hariç olmak üzere
Eğitim , Sağlık, Spor, Sanayi, Organik Tarım, Organize Hayvancılık, Sosyal, Kültürel vb. tesisleri yapılmak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler lehine 30 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesisi ihalesi hizasında gösterilen tarih ve
saatte 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre Pazarlık usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden Ergani Kaymakamlığı 1. katında bulunan toplantı salonunda Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;         a) Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuzun; (Banka ya da Mal Saymanlıkları Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz  teminat mektupları (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler        b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,          c) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri        d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri,              e) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, kuruluştan alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik , adına  ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, 4-  İrtifak hakkı işlemlerinde ihale bedeli üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL 'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL 'den 10 Milyon TL 'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL 'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL ’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K. 37.maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır6- İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmaz mal için yatırımcı tarafından öncelikle taşınmazın tescil, îfraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerinin yapılması ve /veya imar planının yaptırılması değiştirilmesi uygulama projelerinin hazırlatılması ve onaylatılması amacıyla fiilî kullanım olmaksızın (fiili kullanım olursa, oluşacak irtifak hakkı bedeli alınacaktır) yapılacak olan irtifak hakkı ihalesi sonucunda kararlaştırılacak irtifak hakkı bedelinin %20 'si oranındaki bedel karşılığında 1 (bir) yıl süre ile ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması ve idare tarafından uygun görülmesi halinde bedeli karşılığında 4 (dört) yıla kadar uzatılabilir. Sürenin uzatılması halinde ikinci ve müteakip yıl ön izin bedelleri, bir önceki ön izin bedelinin TÜÎK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE - oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim ) oranında arttırılması suretiyle belirlenecektir.7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.8- İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://diyarbakir.csb.gov.tr/ adreslerinden ögrenilebilir.                                                                                                                                       İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN01975588