Türkiye deprem kuşağında yer almakta ve son derece de aktiftir.1999 Ağustos ayında Gölcük ve çevresinde yaşanan felaketin sonucunda Zorunlu Deprem Sigortası diğer adıylaDASKgündeme gelmiştir.

DASK'ın açılımı Doğal Afet Sigortaları Kurumu'dur. Türkiye'de gayrimenkul sahiplerinin yaptırmak mecburiyetinde olduğu zorunlu deprem sigortası diğer konut sigortaları ile tamamlayıcı niteliktedir.

DASK Neyi Karşılıyor
DASK, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasınınmaddi zararlarını karşılar. Zarar, poliçede belirtilen limitler dahilinde nakit olarak karşılanır.

Zorunlu Deprem Sigortasında Tazminat Ne Zaman Ödenir
DASK, sigorta bedelini aşmamak kaydıyla kesinleşmiş olan tazminat miktarını en geç takip eden bir ay içerisinde ödenmek zorundadır.

DASK Tazminat Hesabı
Tam ve kısmi hasar olmasına bakılmaksızın, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte benzer yapı özellikleri göz önünde bulundurularak binanın piyasa rayiçlerine göre hesaplanan yeniden yapım maliyeti esas alınır.

DASK Kapsamındaki Binalar
6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince tanımlanan binalar güvence altına alınır;
-"Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
-634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
-Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
-Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler."

DASK Kapsamı Dışında Kalan Binalar
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalanlr;
-"9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
-Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
-Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
-Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
-Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
-Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
-Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.

Zorunlu deprem sigortası DASK, her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlaman konut metrekare bedelleri baz alınarak hesaplanır. 2023 yılı içinbu tutar 640.000TL 'dir.